Om företaget

Näringslivets EU-Byrå

 

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna

Fredrik Wahlberg, CEO

 

Näringslivets EU-Byrå är ett kunskapsföretag i tiden. Även om företaget är strikt affärsdrivande finns i grunden också ett ideellt engagemang för EU-frågan. Att indirekt tjäna EU-grundarnas geniala fredstanke genom att medverka till tätare ekonomiska band inom unionen är ett mervärde, som tillför EU-Byrån extra stimulans.

 

Företaget har ett prestigefyllt och omfattande kontaktnät som en av sina främsta tillgångar. Kontaktnätet innefattar företag samt myndigheter och organisationer i Sverige och inom EU. EU-Byrån har en stor samlad kunskapsmassa inom företaget. Till ytterligare starka sidor hör goodwill, idérikedom, ledningskompetens, kundrelationer, strategiska partners, god anda, effektiv säljorganisation samt bra ekonomisystem.

 

EU-Byråns verksamhet drivs idag inom tre olika affärsområden; consulting, utbildning och information. Inom ramen för dessa affärsområden kommer EU-Byrån att fortsätta att växa.

 

 

Affärsidé Vi utvecklar företag, myndigheter och organisationer med hjälp av EU-finansiering och annan offentlig finansiering genom att erbjuda konsulttjänster, utbildning och information.

 

Vision Vi vill inspirera våra kunder att förverkliga EU-finansierade projekt.

 

Kärnvärden Vårt arbetssätt präglas av att vi är engagerade, orädda och prestigelösa.

Om Näringslivets EU-Byrå

Övergripande målsättning, uppdrag och fokus

• Näringslivets EU-Byrå skall vara en attraktiv partner för företag och andra organisationer i förverkligandet av offentligt finansierade projekt.

 

• EU-Byrån skall aktivt medverka till och sörja för att stärka svenska företag och organisationers kompetens och konkurrenskraft på den internationella marknaden.

 

• EU-Byrån erbjuder kvalificerad support i alla steg i utvecklings- och implementeringsprocessen av offentligt finansierade projekt.

 

• EU-Byrån tillhandahåller ett team av medarbetare med dokumenterad erfarenhet och kompetens från samarbetsprojekt mellan industri, offentlig verksamhet och akademi.

 

 

Kvalitetsmål

Tre kvalitetsmål skall genomsyra all verksamhet:

 

1. Kundnära - kunden skall känna att EU-Byråns tjänster och produkter är till nytta. EU-Byrån skall utveckla sitt framgångsrika sätt att agera genom nätverk. EU-Byråns verksamhet skall stimulera till att skapa än mer lojala kunder.

 

2. Ledande - EU-Byrån skall leda utvecklingen inom sina affärsområden. Det innebär att kontinuerlig produktutveckling skall bedrivas. Produkter och tjänster skall kännetecknas av kompetens. Varumärken skall vårdas och stärkas.

 

3. Flexibilitet - EU-Byrån skall av sina kunder, intressenter och medarbetare uppfattas som ett flexibelt företag där möjligheter till nya lösningar provas. Inom EU-Byrån skall det finnas grogrund för affärsmässiga idéer.

 

 

Vi strävar alltid framåt för att bli ett ännu bättre företag. Några exempel:

 

• Motiverade medarbetare med bra utvecklingsmöjligheter

• Omsorg om kunder

• Engagerande ledning

• God lönsamhet och ekonomisk rating

• Innovativ produktutveckling

• Professionalitet i alla led

• Tydlig beslutsordning